ບໍລິສັດທີທີພາວເວີໂຕໂທ
ແຂວງ ແອັດຊັງ
ພິເສດ
ແອັດຊັງ
ທໍາມະດາ
ກະຊວນ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 10360 9170 8690
ຜົ້ງສາລີ 0 9530 9050
ຫລວງນ້ຳທາ 0 9130 8650
ອຸດົມໄຊ 10440 9250 8770
ບໍ່ແກ້ວ 10060 8870 8390
ຫລວງພະບາງ 10360 9170 8690
ໄຊຍະບູລີ 10210 9020 8540
ຫົວພັນ 0 9170 8690
ຊຽງຂວາງ 0 8960 8480
ວຽງວັນ 9960 8770 8290
ບໍລິຄຳໄຊ 10040 8850 8370
ຄຳມ່ວນ 10670 9440 8640
ສະຫວັນນະເຂດ 9990 8800 8320
ສາລະວັນ 0 8980 8500
ຈຳປາສັັກ 10020 8830 8350
ເຊກອງ 0 9010 8530
ອັດຕະປື 10200 9010 8530
ແຂວງໄຊສົມບູນ 0 9010 8530
Laos Oil Demo. Create by TTPOWER Total.